Logo Casa Lourán

Política de privacidade

O titular da web informa aos usuarios do sitio web sobre a súa política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación ou contratación de servizos a través do seu sitio web.

Neste sentido, o titular da web garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Real Decreto 1720/2007, de 21 decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O uso desta web implica a aceptación desta política de privacidade.

Recollida, finalidade e tratamentos de datos

O titular da web ten o deber de informar aos usuarios do seu sitio web acerca da recollida de datos de carácter persoal que poden levar a cabo, ben sexa mediante o envío de correo electrónico ou ao cumprimentar os formularios incluídos no sitio web. Neste sentido, o titular da web será considerado como responsable dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos.

Á súa vez o titular da web informa aos usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla: A atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de servizos, a xestión da relación comercial e outras finalidades.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

Todos os datos persoais que sexan recollidos a través do sitio web do titular da web, e por tanto teña a consideración de tratamento de datos de carácter persoal, serán incorporados nos ficheiros declarados ante a Axencia Española de Protección de Datos polo titular da web.

Comunicación de información a terceiros

O titular da web informa aos usuarios de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando o titular da web dispoña do consentimento expreso do usuario.

Dereitos dos usuarios

A Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais.

Sempre que os datos do usuario son obxecto de tratamento por parte do titular da web, os usuarios poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de acordo co previsto na normativa legal vixente en materia de protección de datos persoais.

Para facer uso do exercicio destes dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación escrita, achegando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), á seguinte dirección: Ana González Jove, Rastrebas, Val do Xestoso – 15315, Monfero - A Coruña ou ao enderezo que sexa substituído no Rexistro Xeral de Protección de Datos. Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Logo Casa Lourán
Logo FacebookLogo Instagram

+34 679 251 163

info@casalouran.com
Rastrebas, Val de Xestoso. 15315 - Monfero, A Coruña

Isto foi obra de Sr. Concejo