Logo Casa Lourán

Aviso legal

 

Titularidade do portal

Ana González Jove, (en adiante, a Sociedade) é o titular deste portal web (en diante, o Portal). O contacto electrónico pode realizarse a través do formulario de contacto desta páxina.

O(os) nomee(s) de dominio(s) a través do cal(é) Vd. accedeu ao Portal é (son) titularidade da Sociedade. Devandito(s) nomee(s) de dominio(s) non poderá(n) ser utilizado(s) en conexión con outros contidos, produtos ou servizos que non sexan titularidade da Sociedade nin de ningunha maneira que poida causar confusión entre os usuarios finais ou o descrédito da Sociedade.

Obxecto

O presente Aviso Legal recolle as condicións de uso que regulan o acceso, navegación e uso do Portal, así como as responsabilidades derivadas da utilización, contratación ou prestación dos produtos ou servizos que, no seu caso, poidan ser ofrecidos, así como dos contidos que o integran, e sen prexuízo de que a Sociedade poida establecer condicións particulares que regulen a utilización, contratación ou prestación de produtos ou servizos concretos que, no seu caso, ofrézanse aos Usuarios a través do Portal. En todo caso, ditas condicións particulares formarán parte integrante do presente Aviso Legal.

O mero acceso ao Portal, o enchemento de formularios, o envío de solicitudes de información, consultas, queixas, ofertas de contratación, currículo e, en xeral, calquera acto de natureza similar aos anteriores realizados a través dos formularios ou caixas de correos electrónicos existentes no Portal implicará, pola súa banda, a aceptación sen reservas de todas e cada unha das normas integrantes do presente Aviso Legal e a adquisición da consideración de Usuario do Portal. En consecuencia, Vd. debe ler atentamente e coñecer o contido do presente Aviso Legal.

En caso de ser ofrecidos, a través do Portal, a utilización, contratación ou prestación de produtos ou servizos, o feito de ser utilizados ou solicitados polo Usuario implicará, así mesmo, a aceptación sen reservas das condicións particulares que, no seu caso, fosen establecidas para o efecto e que, como se indicou con anterioridade, formarán parte integrante do presente Aviso Legal.

Acceso e uso do portal

O acceso ao Portal por parte dos Usuarios ten carácter libre e gratuíto.

O mero acceso ao Portal non implica, en si mesmo, a existencia de ningún tipo de vínculo ou relación comercial entre a Sociedade e o Usuario, salvo cando así se avisou, determináronse os medios oportunos para iso e o Usuario cumprise con carácter previo os requisitos que, no seu caso, sexan establecidos.

A inclusión no Portal de información relativa a produtos ou servizos ofrecidos pola Sociedade ten exclusivamente fins informativos e publicitarios, salvo que sexa establecida expresamente outra finalidade.

En calquera caso, o Usuario obrígase a usar os contidos, produtos e servizos de forma dilixente, correcta e lícita, de conformidade coa lexislación vixente e, en particular, comprométese a absterse de:

 • Utilizalos con fins ou efectos contrarios á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública e ás instrucións recibidas da Sociedade.

 • Utilizalos con fins lesivos dos lexítimos dereitos de terceiros.

 • Empregar os contidos e produtos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do Portal ou dos servizos para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como absterse de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información..

Responsabilidades e limitacións

A Sociedade non pode garantir a fiabilidade, utilidade ou veracidade da información que se preste a través do Portal. En consecuencia, a Sociedade non garante nin se fai responsable de:

 • A continuidade dos contidos do Portal ou a falta de dispoñibilidade ou accesibilidade do Portal ou continuidade técnica do mesmo;

 • A ausencia de erros nos devanditos contidos ou produtos;

 • A ausencia de virus e demais compoñentes daniños no Portal ou no servidor que o fornece;

 • A invulnerabilidade do Portal ou a inexpugnabilidade das medidas de seguridade que se adopten no mesmo;

 • No seu caso, a falta de utilidade ou rendemento dos contidos ou servizos do Portal;

 • Os danos ou prexuízos que cause, a si mesma ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxise as condicións, normas e instrucións que a Sociedade establece no Portal ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade do mesmo;

Calquera outros danos que puidesen ser causados por motivos inherentes á falta de funcionamento ou ao funcionamento defectuoso do Portal ou dos sitios web aos que, no seu caso, puidéronse establecer ligazóns.

Con todo, a Sociedade declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do Portal e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos Usuarios.
A Sociedade realiza os máximos esforzos para evitar erros nos contidos que se publican no Portal. Todos os contidos que se ofrecen a través do Portal atópanse, dentro das posibilidades da Sociedade, actualizados, reservándose a Sociedade a facultade de poder modificalos en calquera momento. A Sociedade non se responsabiliza das consecuencias que poidan derivarse dos erros nos contidos que poidan aparecer no Portal proporcionados por terceiros. .

Queda prohibida calquera comunicación ou transmisión de contidos que infrinxa os dereitos de terceiros e cuxo contido sexa ameazante, obsceno, difamatorio, pornográfico, xenófobo, discriminatorio, atentatorio contra a dignidade da persoa ou os dereitos da infancia, a legalidade vixente ou calquera conduta que incite ou constitúa a realización dunha ofensa penal.

Así mesmo queda prohibida a inclusión e comunicación de contidos, por parte dos usuarios, que sexan falsos ou inexactos e que induzan ou poidan inducir a erro ao resto de usuarios ou ao persoal da Sociedade, en particular os contidos que se atopen protexidos por calquera dereitos de propiedade intelectual ou industrial, pertencentes a terceiras persoas, cando non conten coa autorización do titular dos dereitos, menoscaben ou desprestixien a fama ou crédito da Sociedade, sexan considerados como unha caso de publicidade ilícita, enganosa ou desleal ou incorporen virus ou calquera outro elemento electrónico que puidese danar ou impedir o funcionamento do sitio web, da rede, equipos informáticos da Sociedade ou terceiros ou o acceso ao portal do resto de usuarios.

A Sociedade poderá prohibir o acceso ao Portal de calquera Usuario que realice calquera das condutas referenciadas, con carácter enunciativo e non limitativo, no presente apartado

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

A Sociedade é titular ou obtivo a correspondente licenza sobre os dereitos de explotación en materia de propiedade intelectual, industrial e de imaxe sobre os contidos dispoñibles a través do mesmo, entre outros a título meramente enunciativo e non exhaustivo, os textos, deseños gráficos, debuxos, códigos, software, fotografías, vídeos, sons, bases de datos, índices, imaxes, marcas, logotipos, expresións e informacións e, en xeral, calquera outra creación protexida polas normas nacionais e tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial (en diante, conxuntamente, os Contidos).

Quedan reservados todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre os Contidos e, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos Contidos incluídos no Portal, para propósitos públicos ou comerciais, se non se conta coa autorización previa, expresa e por escrito da Sociedade ou, no seu caso, do titular dos dereitos a que corresponda.

O acceso e navegación do Usuario polo Portal en ningún caso entenderase como unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos dereitos antes indicados por parte da Sociedade. En consecuencia, non está permitido suprimir, eludir ou manipular o aviso de dereitos de autor (“copyright”) e calquera outros datos de identificación dos dereitos da Sociedade ou dos seus titulares incorporados aos Contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, as pegadas dixitais ou calquera mecanismos de información ou de identificación que puideren conterse nos mesmos. As referencias a nomes e marcas comerciais ou rexistradas, logotipos ou outros signos distintivos, xa sexan titularidade da Sociedade ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento da Sociedade ou dos seus lexítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa o acceso ou uso do Portal ou dos seus Contidos, confire ao usuario dereito algún sobre as marcas, logotipos ou signos distintivos nel incluídos protexidos por Lei.

Ligazóns

Enlaces dende o Portal a outras páxinas web.

A Sociedade pode ofrecer ligazóns, directa ou indirectamente, a recursos ou páxinas web da internet que se atopan fóra do Portal. A presenza destas ligazóns no Portal teñen unha finalidade informativa e non constitúen en ningún caso unha invitación á contratación de produtos ou servizos que se ofrezan ou poidan ofrecer nas páxinas web de destino, nin implica a existencia de vínculo ou relación mercantil ou de dependencia coa Sociedade titular da páxina web enlazada. Nestes casos, a Sociedade non será responsable de establecer as condicións xerais e particulares a ter en conta na utilización, prestación ou contratación destes servizos por terceiros e, por tanto, non poderá ser considerado responsable dos mesmos.

A Sociedade non ten facultade nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outras páxinas web ás que se poidan establecer ligazóns desde o Portal. En consecuencia, a Sociedade non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo ás páxinas web ás que se puidesen establecer unha ligazón desde o Portal, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, arquivos, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns ou calquera dos seus contidos, en xeral.

Con todo, no caso de que a Sociedade chegue a ter coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que se remite desde as devanditos ligazóns é ilícita, constitutiva de delito ou pode lesionar bens ou dereitos dun terceiro, actuará coa dilixencia necesaria para suprimir ou inutilizar a ligazón correspondente con moita brevidade. Así mesmo, se os Usuarios tivesen coñecemento efectivo da ilicitud de actividades desenvolvidas a través destas páxinas web de terceiros, deberán comunicalo inmediatamente á Sociedade para os efectos de que se proceda a deshabilitar a ligazón de acceso á mesma e adoptar, no seu caso, as medidas que sexan necesarias ou legalmente esixibles.

Ligazóns desde outras páxinas web ao Portal.

Se calquera Usuario, Sociedade ou páxina web desexase establecer algún tipo de ligazón con destino a Portal deberá aterse ás seguintes estipulacións:

 • Deberá solicitar a autorización previa, expresa e por escrito da Sociedade.

 • A ligazón soamente poderase dirixir á páxina principal do Portal, salvo que expresamente autorícese cousa distinta.

 • A ligazón debe ser absoluto e completo, é dicir, debe levar ao Usuario, mediante un clic, á páxina principal e debe abarcar completamente toda a extensión da pantalla da páxina principal do Portal. En ningún caso, salvo que a Sociedade autorice cousa distinta, a páxina web desde a que se realice a ligazón poderá reproducir, de calquera xeito o Portal, incluílo como parte da súa web ou dentro dun dos seus “frames” ou crear un “browser” sobre calquera das páxinas do Portal.

 • Na páxina web desde a que se establece a ligazón non se poderá declarar de ningunha maneira que a Sociedade autorizou tal ligazón, sen que así fose. Se a Sociedade que realiza a ligazón desde a súa páxina ao Portal correctamente desexase incluír na súa páxina web a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo, ou calquera outro signo identificativo da Sociedade ou do Portal, deberá contar previamente coa autorización previa, expresa e por escrito da Sociedade.

 • En todo caso, a Sociedade prohibe o establecemento dunha ligazón ao Portal desde aquelas páxinas web que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, discriminatorios, obscenos, e en xeral, que contraveñan a moral, a orde pública, a lexislación vixente, as normas sociais xeralmente aceptadas ou sexan lesivos de lexítimos dereitos de terceiros.

Política de privacidade e protección de datos

De acordo con o establecido polas normas de Protección de Datos Persoais, informámoslle que, cando sexa necesario que o Usuario se rexistre ou facilite datos persoais, está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: Ana González Jove (a Sociedade).

7.1. 7.1. Rexistro de actividades de tratamento

A Sociedade manterá todos os rexistros de actividades de tratamento requiridos polo Artigo 30(2) do REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 (Regulamento xeral de protección de datos), en diante RGPD) e a Lei orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e de dereitos dixitais.

7.2. Finalidade do Tratamiento

7.2. Finalidade do Tratamento Os datos recompilados serán unicamente os que vostede detalle no formulario da páxina web ou no seu correo electrónico. A Sociedade poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo ás seguintes finalidades:

Xestionar a súa navegación a través do sitio web.
Xestionar o servizo de Atención ao Cliente e, en xeral, as relacións co Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á prestación dos servizos contratados, á información incluída no sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
Xestionar a comunicación e oferta comercial aos Clientes de novos servizos ou produtos ou a comunicación e a realización cos mesmos de accións de márketing directo.
Xestionar a adquisición de produtos ou servizos da Sociedade por parte de novos Clientes.

7.3. 7.3. Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo empresarial de poder fidelizar aos nosos Clientes, ofrecerlles información comercial e a posibilidade de contratar novos servizos ou produtos e realizar accións de márketing directo.

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao remitirnos un correo electrónico ou cumprimentar un formulario web para enviarnos a información solicitada. Estes actos supoñen unha autorización de uso para a finalidade establecida.

En todos os casos os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos e exercer os seus dereitos segundo o establecido no punto 7.5 seguinte.

7.4. 7.4. Destinatarios de cesións

Os datos de carácter persoal que nos facilite mediante este formulario coa finalidade indicada anteriormente, poderán ser cedidos segundo as situacións previstas na lei. Pode exercitar os seus dereitos segundo o incluído a continuación.

7.5. Dereitos

O Usuario ten recoñecidos os seguintes dereitos:

Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
Dereito á portabilidad dos datos
Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por correo electrónico a través do formulario de contacto.

7.6. Medidas de seguridade

A Sociedade ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento ou o acceso non autorizado, @teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.

Devandito tratamento dos datos é levado a cabo de conformidade cos referidos principios e, en particular, con suxeición ao deber de confidencialidade e secreto.

Duración e modificación
A Sociedade resérvase o dereito de modificar o presente Aviso Legal cando o considere oportuno ou coa finalidade de adecuarse aos cambios lexislativos e tecnolóxicos e as modificacións serán válidas e fornecerán os seus efectos desde a publicación no Portal.

A vixencia temporal destas condicións de uso coincide, por tanto, co tempo da súa exposición, ata que sexan modificadas total ou parcialmente, momento no cal pasarán a ter vixencia as condicións de uso modificadas.

A Sociedade poderá dar por terminado, suspender ou interromper, en calquera momento sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o acceso aos contidos da páxina, sen posibilidade por parte do Usuario de esixir indemnización algunha. Tras a devandita extinción, seguirán vixentes as prohibicións de uso dos contidos, expostas anteriormente no presente Aviso Legal.

Comunicacións
Calquera comunicación entre a Sociedade e o Usuario, este deberá dirixirse á Sociedade á dirección postal ou electrónica antes indicadas. En todo caso, as comunicacións da Sociedade cara ao Usuario realizaranse de conformidade cos datos de contacto achegados ou facilitados

Expresamente, o Usuario acepta a utilización do correo electrónico como procedemento válido para o intercambio de información e a remisión de comunicacións entre ou coa Sociedade.

Para as comunicacións comerciais, en cumprimento do disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e as normas aplicables sobre protección de datos persoais, será debidamente solicitado o consentimento do Usuario no momento de recoller os datos correspondentes.

O Usuario poderá revogar en calquera momento o consentimento prestado á recepción das comunicacións comerciais coa simple notificación da súa vontade mediante a remisión dun correo electrónico a través do formulario de contacto, sen prexuízo dos ofrecementos de baixa que se lle realicen segundo proceda e en aplicación das normas sobre protección de datos persoais.

Lexislación aplicable e tribunais competentes
O presente Aviso Legal e as relacións establecidas entre a Sociedade e o Usuario, en particular o coñecemento e resolución de calquera litixios, discrepancias ou diferenzas que puidesen xurdir, rexeranse e resolverán de conformidade co establecido nas normas españolas relativas a lexislación aplicable e xurisdición competente.

Con todo, para os casos nos que as normas aplicables prevexan a posibilidade ás partes de someterse a un foro, a Sociedade e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, someterán calquera controversias ou litixios ao coñecemento dos Xulgados e Tribunais da cidade do domicilio da Sociedade previsto no presente Aviso Legal.

Logo Casa Lourán
Logo FacebookLogo Instagram

+34 679 251 163

info@casalouran.com
Rastrebas, Val de Xestoso. 15315 - Monfero, A Coruña

Isto foi obra de Sr. Concejo